Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Script de backup per Windows

23-06-2006

Fa un temps vaig escriure un script de backup que funcionava sota Linux. Ara passo el mateix script però que funciona sota Windows:

@echo off

REM Inicialitzo ************************************************
set INICI=%DATE% %TIME%
set TEMP=D:\Copias\temp.txt
set HOSTFTP=192.168.0.4

REM Obting el nom del fitxer amb data d’avui *******************
set dia=
set mes=
set año=
for /f “tokens=1-4 delims=/ ” %%a in (‘date /t’) do (set dia=%%b& set mes=%%c& set año=%%d)

set FITXER=d:\Copias\albert_%dia%%mes%%año%.zip

REM Faig copia de la BBDD ***************************************
c:\archiv~1\mysql\”mysql server 4.1″\bin\mysqldump -uuserxxx -ppassxxx –all-databases > D:\Copias\db.txt

REM Comprimerixo arxius *****************************************
D:\copias\zip -r %FITXER% D:\Escriptori2
D:\copias\zip -r %FITXER% D:\Copias\db.txt
D:\copias\zip -r %FITXER% “c:\archiv~1\apache group\Apache2\htdocs”
D:\copias\zip -r %FITXER% “c:\jdk1.5.0_07\bin”
D:\copias\zip -r %FITXER% “c:\tomcat\webapps”

REM Copiant fitxers *********************************************
echo open %HOSTFTP%>%TEMP%
echo user usuari password>>%TEMP%
echo bin>>%TEMP%
echo cd his>>%TEMP%
echo cd copia>>%TEMP%
echo put %FITXER%>>%TEMP%
echo bye>>%TEMP%

ftp -n -s:%TEMP%

REM elimino fitxers temporals ***********************************
del D:\Copias\db.txt
del %FITXER%
del %TEMP%

REM escric missatge de finalitzaci¢ *****************************
ECHO.
ECHO Copia de seguretat finalitzada amb exit.
ECHO Inici: %INICI%
ECHO Final: %DATE% %TIME%
ECHO.
PAUSE

Al igual que l’altre script també realitza copia d’una BBDD MySql, comprimeix les dades i les envia per FTP. Val a dir que lo de crear el fitxer comprimit amb la data del dia es torna tremendament complicat i si no doneu-li un cop d’ull al script.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply