Get it on Google Play
18-08-2006
 

Targeta Linksys WUSB54GC

Ahir per fi vaig configurar la targeta wireless en el meu ordinador de sobretaula que corre sobre un SO Ubuntu. Aquí escric els passos que he seguit:

Primer de tot s’ha de tenir instal•lats el build-essential i linux-headers.

sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname –r)

Hem descarrego el driver de http://passivemode.net/storage/drivers/rt73_linux_sta_drv1.0.3.0.tar.gz i el copio a la meva carpeta d’usuari i el descomprimeixo.

tar -xvzf rt73_linux_sta_drv1.0.3.0.tar.gz

Desprès haig de fer una sèrie de canvis:

Hem col•loco a la carpeta ‘Module’ del driver i renombro …

cd RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.0/Module
sudo cp Makefile.6 Makefile

Modifico l’arxiu rmtp_def.h de la carpeta ‘Module’

afegeixo les línies:

#define RTVID4 0x13b1 // Linksys WUSB54GC
#define RTPID4 0x0020
^ just desprès de #define RTVID3 i #define RTPID3

{USB_DEVICE(RTVID4,RTPID4)}, \
^ just després de {USB_DEVICE(RTVID3,RTPID3)}, \

Ara faig el make i copio el mòdul al seu lloc

make
sudo cp rt73.ko /lib/modules/$(uname –r)/kernel/drivers/net/wireless/
sudo insmod /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless/rt73.ko
sudo depmod -a
modprobe rt73

creo l’arxiu /etc/modprobe.conf amb el següent contingut:

alias rausb0 rt73

Afegeixo les línies de configuració al arxiu /etc/network/interfaces

auto rausb0
iface rausb0 inet static
address 192.168.1.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
broadcast 192.168.1.255

Configuro la xarxa:

ifconfig rausb0 up
iwconfig rausb0 (essid de la xarxa)
ifup rausb0

Finalment faig un reset la xarxa:

sudo /etc/init.d/networking restart

NOTA:

Vaig trobar aquesta web on ho explicava però hi ha errors en les comandes. A mes, només funciona si fas servir autenticació per WEP i per postres hem penjava l’Ubuntu. He preferit reescriure tots els passos correctament. La web es http://www.cicerosonline.com/WUSB54GC/

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply