Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Targeta Linksys WUSB54GC

18-08-2006

Ahir per fi vaig configurar la targeta wireless en el meu ordinador de sobretaula que corre sobre un SO Ubuntu. Aquí escric els passos que he seguit:

Primer de tot s’ha de tenir instal•lats el build-essential i linux-headers.

sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname –r)

Hem descarrego el driver de http://passivemode.net/storage/drivers/rt73_linux_sta_drv1.0.3.0.tar.gz i el copio a la meva carpeta d’usuari i el descomprimeixo.

tar -xvzf rt73_linux_sta_drv1.0.3.0.tar.gz

Desprès haig de fer una sèrie de canvis:

Hem col•loco a la carpeta ‘Module’ del driver i renombro …

cd RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.0/Module
sudo cp Makefile.6 Makefile

Modifico l’arxiu rmtp_def.h de la carpeta ‘Module’

afegeixo les línies:

#define RTVID4 0x13b1 // Linksys WUSB54GC
#define RTPID4 0x0020
^ just desprès de #define RTVID3 i #define RTPID3

{USB_DEVICE(RTVID4,RTPID4)}, \
^ just després de {USB_DEVICE(RTVID3,RTPID3)}, \

Ara faig el make i copio el mòdul al seu lloc

make
sudo cp rt73.ko /lib/modules/$(uname –r)/kernel/drivers/net/wireless/
sudo insmod /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless/rt73.ko
sudo depmod -a
modprobe rt73

creo l’arxiu /etc/modprobe.conf amb el següent contingut:

alias rausb0 rt73

Afegeixo les línies de configuració al arxiu /etc/network/interfaces

auto rausb0
iface rausb0 inet static
address 192.168.1.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
broadcast 192.168.1.255

Configuro la xarxa:

ifconfig rausb0 up
iwconfig rausb0 (essid de la xarxa)
ifup rausb0

Finalment faig un reset la xarxa:

sudo /etc/init.d/networking restart

NOTA:

Vaig trobar aquesta web on ho explicava però hi ha errors en les comandes. A mes, només funciona si fas servir autenticació per WEP i per postres hem penjava l’Ubuntu. He preferit reescriure tots els passos correctament. La web es http://www.cicerosonline.com/WUSB54GC/

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply