Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Expressions regulars

11-01-2007

En la implementació de codi, al menys jo, faig poc ús de les expressions regulars. Les expressions regulars tenen infinites aplicacions: implementació d’intèrprets/compiladors, extracció d’informació de dades, validar camps de dades, etc. Si t’ho montes bé et poden solucionar un munt de coses.

Exemples de expressions regulars:

Validació de data
(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])([- /.])(0[1-9]|1[012])([- /.])(19|20)\d\d

Correu electrònic
/[\w-\.]{3,}@([\w-]{2,}\.)*([\w-]{2,}\.)[\w-]{2,4}/

URL
^(ht|f)tp(s”)\:\/\/[0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z])*(:(0-9)*)*(\/”)( [a-zA-Z0-9\-\.\”\,\’\/\\\+&%\$#_]*)”$

Links sobre expressions regulars:

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_regular
http://www.regular-expressions.info/
http://www.ilovejackdaniels.com/cheat-sheets/regular-expressions-cheat-sheet/

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply