Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Disseny amb patrons

04-01-2006

Aquest article no esta fet perquè la gent aprengui a dissenyar amb patrons ja que això es impossible amb lo que ocupa aquest article però si que intento que quedin clares les avantatges de dissenyar basant-nos en patrons.

Un patró es una solució ja utilitzada anteriorment amb èxit i que esta ben documentada. La utilització de patrons en el disseny ens permet dissenyar amb una qualitat mes alta en els acabats, amb menys errors, menys temps i permet una reutilització mes gran del codi.

Per exemple davant la necessitat de treballar amb mides (per exemple metres, hores, graus) tenim el patró Quantity. El patró Quantity ja esta pensat per guardar el valor i el format(si son metres, pulgades, kilometres, etc.) i permetre després fer conversions.

A l’hora de dissenyar es important identificar quants mes patrons millor.

Els patrons de disseny es solen classificar (normalment per la etapa del disseny on es fan servir o per la seva funcionalitat) i ni ha de molts tipus ( Patrons de comportament, patrons de creació, patrons d’analisi, etc. ). Però ni ha una classe que resulten una mica especials, els antipatrons. Així com un patró et dona una solució a un problema l’antipatró et dona quina solució no has de fer servir.

Exemples d’antipatrons també ni han un munt: The blob (classes gegants), Lava flow (codi mort), etc.

Hi ha patrons que inclús ja estan implementats completament o en part per a ser usats. Per exemple el patro MVC (model, vista, controlador) es implementat pel framework Struts de acapche que ja ens dona fet la primera capa d’aquest patró.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply