Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Principis bàsics de disseny

19-01-2006

Fa temps que volia escriure aquest post. Aquí una recopilació de principis de disseny de software orientat a objectes:

Low coupling (Baix acoblament): Hi ha d’haver una mínima dependència entre elements (classes, paquets, etc). D’aquesta manera un canvi en una classe afectarà el mínim a les altres.

Hight cohesion (Alta cohesió): La cohesió es refereix al grau de relació que hi ha entre les diferents responsabilitats d’una classe. Així quant mes relacionades estiguin les responsabilitats d’una classe mes cohesionada estarà.

Open-Closed principle (Obert-tancat): Per afegir responsabilitats al nostre sistema s’han de poder fer afegint classes i no modificar las que hi han. Es ha dir Obert a la extensió però tancada a la modificació.

Llei de Demeter: Es pot resumir com a no parlis amb desconeguts. Bàsicament diu que una classe només pot operar amb els seus propis atributs, objectes passats com a paràmetres o objectes creats per la pròpia classe.

Don’t repeat yourself (No repetició): Cada peça de coneixement ha de tenir una única representació en el sistema.

Substitució de Liskov: Les instàncies d’una subclasse C han de poder ser substituïbles per la superclasse de C.

Interface-segregation principle (Segregació d’interfícies): Els clients no haurien de dependre d’operacions que no fan servir.

Dependency Inversion(Inversió de dependencies): Els mòduls i classes de mes alt nivell no haurien de dependre dels de mes baix nivell sinó d’abstraccions. Així fomentem la reutilització i un canvi en el baix nivell no afectarà a les classes d’alt nivell.

Si te ha servido, por favor comparte

Comments

One Response to “Principis bàsics de disseny”
  1. superclasse says:

    […] Principis b sics de disseny Albert CoronadoFa temps que volia escriure aquest post. Aqu­ una recopilaci³ de principis de disseny de […]

Leave a Reply