Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

AJAX: Funció per omplir un contenidor DIV

04-04-2006

Fa temps que segueixo la tecnologia AJAX i cada dia m’agrada més. Començo amb una petita funció que he fet en javascript que fa una crida a una URL i col•loca el resultat dins un contenidor DIV.


<script language=”JavaScript”>

function cDoc(url,element_id) {
      var element = document.getElementById(element_id);
      var req=false;

      // Creo el gestor de peticions
      if (window.XMLHttpRequest) req = new XMLHttpRequest();
        else if (window.ActiveXObject) req = new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”);

      // Mostro missatge de carregant o error
      if (!req) {
        element.innerHTML = “ERROR, AJAX no disponible”;
        return;
        }

      element.innerHTML = “carregant…”;

      // Faig la petició
      req.open(“GET”, url, true);
      req.onreadystatechange = function() {
            if (req.readyState == 4)
                  element.innerHTML = req.responseText;
            }

      try { req.send(null); } catch (failed) { }
      }

</script>

La sintaxi es la següent cDoc( url , id_contenidor ) i ell mateix fa la crida i t’emplena el contenidor. L’ AJAX te multissimes aplicacions i obre tot un mon a l’hora de dissenyar aplicacions web.

NOTA: no pots fer crides a dominis diferents al de la web ni tampoc atacar ports diferents del que bé la web. Per motius de seguretat.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply