Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Reescriure URL amb apache

27-10-2006

Consisteix en transformar una url pública en una url privada diferent. Per exemple fer que la url http://www.lostsys.com/article-guai vagi redireccionada a la pàgina index.php. La seva utilitat”¿ doncs transformar les urls lletges en urls maques, per exemple…

Configuració de Apache

S’ha de tenir el mòdul aquest activat:

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

I una configuració semblant a aquesta per al directory(En la carpeta que vulguem fer redireccionaments):

<Directory “C:/Archivos de programa/Apache Group/Apache2/htdocs”>
    Options Indexes FollowSymLinks Includes
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

I desprès ja podem crear el nostre arxiu .htaccess com el següent:

RewriteEngine on
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-]+) redirect.php

Un possible redirect.php per tractar la URL:

echo getenv(“REQUEST_URI”);

No ho comento perquè es força fàcil d’entendre no”¿

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply