Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Mes javascript de supervivència

08-02-2007

Executa arxiu .js remotament:

Molt útil per trencar la limitació de AJAX a l’hora de cridar arxius/dades d’un altre servidor.

function execJS(url) {
var sc = document.createElement(“script”);

sc.setAttribute(“charset”, “utf-8”);
sc.src = url;

document.getElementsByTagName(“body”)[0].appendChild(sc);
}

Temps total de carrega de la web:

var d1=(new Date()).getTime();

addAnEvent( window, “load”, function() {
d2=(new Date()).getTime();
alert(“temps: “+(d2-d1));
} );

Posició absoluta d’un element:

Aquesta funció ja havia desistit de saber com es fa servir. Però al final eureka, retorna la x i y d’un element posicionat de forma relativa:

function getAbsolutePosition(el) {
var SL = 0, ST = 0;

var is_div = /^div$/i.test(el.tagName);

if (is_div && el.scrollLeft) SL = el.scrollLeft;
if (is_div && el.scrollTop) ST = el.scrollTop;

var r = { x: el.offsetLeft – SL, y: el.offsetTop – ST };

if (el.offsetParent) {
var tmp = getAbsolutePosition(el.offsetParent);
r.x += tmp.x;
r.y += tmp.y;
}

return r;
}

Obtenir l’element que ha generat un event (crossbrowser):

function eventElement(e) {
if (e.target) return e.target;
if (e.srcElement) return e.srcElement;

return null;
}

Obtenir els attributs d’un objecte en javascript

for (var i = 0; i < e.attributes.length; i ++) s+=""+e.attributes[i].name+" = "+e.attributes[i].value+"
“;

Altres:

document.body.scrollTop, .scrollLeft Posició del scroll.
document.body.scrollHeight, .scrollWidth Llargada/Amplada total página
Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply