Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Exemple de ASP

11-06-2007

Amb aquest post no vull animar a ningú a posar-se a programar en ASP ja que, sincerament, es una kk. En la meva opinió només serveix per a fer petits scripts.

De totes maneres estic portant un projecte on tinc com a requeriment fer-lo en ASP, i que hi farem.

Petit exemple en el que es fa una connexió a una BBDD Access i es treuen unes dades per pantalla:

<%
Dim ConnCataleg
Set ConnCataleg = Server.CreateObject (“ADODB.Connection”)
‘Conn.Open “driver={SQL Server};server=127.0.0.1; database=ddd; uid=uuu;pwd=xxx”
ConnCataleg.Open “PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=” & Server.MapPath(“cataleg.mdb”)

if Request.QueryString(“producte_size”)=”1″ then

  Response.Write “p.options.length=0;”

  set RS = ConnCataleg.Execute(“SELECT * FROM producte”)

  i=1
  Do While Not RS.Eof

    Response.Write “p.options[” & i &”]=new Option(unescape(‘” & escape(RS(“Nom producte”)) & “‘),'” & escape(RS(“Nom producte”)) & “‘);”

    RS.MoveNext
    i=i+1
    Loop
  end if

%>

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply