Get it on Google Play
07-11-2007
 

Treure el tamany d’un directori en Linux

De vegades va bé saber l’espai que ocupa en disc un directori.

‘du’ treu un resum amb el recompte d’us de disc per fitxer(o directori).

du -h –max-depth=1

-h : Human readable.
–max-depth : nombre de subdirectoris que ha de recomptar. Si s’obvia fa el recompte recursivament i apareixen els tamanys de tots els subdirectoris i es fa difícil de llegir.

Si te ha servido, por favor comparte

Comments

2 Responses to “Treure el tamany d’un directori en Linux”
  1. Miki says:

    Un “du -sh” és més fàcil de recordar 😉

  2. albert says:

    També es veritat :). Però “du -sh” retorna el tamany del directori actual i l’altre alternativa et diu el tamany de tots els directoris del directori actual.

Leave a Reply