Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Treure el tamany d’un directori en Linux

07-11-2007

De vegades va bé saber l’espai que ocupa en disc un directori.

‘du’ treu un resum amb el recompte d’us de disc per fitxer(o directori).

du -h –max-depth=1

-h : Human readable.
–max-depth : nombre de subdirectoris que ha de recomptar. Si s’obvia fa el recompte recursivament i apareixen els tamanys de tots els subdirectoris i es fa difícil de llegir.

Si te ha servido, por favor comparte

Comments

2 Responses to “Treure el tamany d’un directori en Linux”
  1. Miki says:

    Un “du -sh” és més fàcil de recordar 😉

  2. albert says:

    També es veritat :). Però “du -sh” retorna el tamany del directori actual i l’altre alternativa et diu el tamany de tots els directoris del directori actual.

Leave a Reply