Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

MySql de supervivencia

25-04-2008

Aquí 4 coses per recordar de MySQL:

TRUNCATE TABLE <nomtaula>;

Esborra tots els registres d’una taula.

REPLACE INTO <nom taula> VALUES ( <valors> )

Fa un insert i si trova una línia amb la mateixa key la reemplaça.

DATE_FORMAT(<camp data>,’%d/%m/%Y’)

Formatar una data.

CREATE PROCEDURE crea_comanda( IN dir_ip VARCHAR(15) )
BEGIN
SELECT (3*2) INTO preu_net;

INSERT INTO comanda( data_comanda, adre_ip_compra ) VALUES ( curdate(), dir_ip)
END

Exemple de procediment.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply