Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Creant arxius PDF amb PHP i FPDF

02-07-2008

Fa un parell de dies vaig descobrir http://www.fpdf.org/, una llibreria per a generar PDF des de PHP que no necessita instal·lar res en el servidor i a mes totalment lliure.

La generació d’un PDF es tant senzill com:

<?php
require(‘fpdf/fpdf.php’);

$pdf=new PDF();
//Primera página
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont(‘Arial’,”,20);
$pdf->Write(5,’Fira’);
$pdf->SetTextColor(220,0,0); $pdf->Write(5,’Top’);
$pdf->SetTextColor(0,0,0); $pdf->Write(5,’.com’);

$pdf->SetXY(12,217);
$pdf->Cell(180,26,”Hola”,1,0,’C’);
$pdf->Output();
?>

La veritat es que l’exemple no mata però ús podeu fer una idea. A mes, en la pàgina hi ha un munt d’exemples i codi molt útil que es pot fer servir per a generar els PDFs.

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply