Get it on Google Play
Tu partner Freelance para tus proyectos IT

Posant text en imatges amb PHP i GD

26-09-2008

L’altre dia vaig haver de fer un script en PHP que generes un boto amb el text que se li passés com a paràmetre. D’aquesta manera tenim una imatge amb el boto i amb aquest simple script li posem el text que volguem. Per insertar-ho en HTML simplement <img alt=’Text alternatiu’ src=’boto.php?text=texte del boto’/>:

<?php
Header(“Content-type: image/gif”);

$font=2;

$text=”hola”;
if ( isSet( $_REQUEST[“text”] ) ) $text=$_REQUEST[“text”];

$im = imagecreatefromgif(“boto.gif”);

$white = ImageColorAllocate($im, 255, 255, 255);
$black = ImageColorAllocate($im, 0, 0, 0);

$font_height = ImageFontHeight( $font );
$font_width = ImageFontWidth( $font );
$image_height = ImageSY($im);
$image_width = ImageSX($im);

$length = $font_width * strlen($text);

$image_center_x = ($image_width/2)-($length/2);
$image_center_y = ($image_height/2)-($font_height/2);

ImageString($im, $font, $image_center_x, $image_center_y, $text, $black);

imagegif($im);
?>

Aquí teniu la imatge del boto que feia servir:     boto

Si te ha servido, por favor comparte

Leave a Reply